logo
PL
EN

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz

Ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w 2009 roku. Od 2010 jest zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a od 2012 jest wykładowcą wizytującym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Naukowo zajmuje się etiologią, diagnostyką i leczeniem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, stomatologiczną medycyną snu oraz badaniem nowoczesnych i eksperymentalnych materiałów, mających zastosowanie w stomatologii. Trzykrotny laureat różnych programów stypendialnych, które umożliwiły mu prowadzenie projektów naukowych w Niemczech. Praktyczne szkolenia podyplomowe z zakresu artykulacji, okluzji i szyn zwarciowych, odbywał w renomowanych ośrodkach w Austrii i Niemczech. W 2013 roku obronił pracę doktorską pt. „Zastosowanie żywicy światłoutwardzalnej oraz wybranych systemów artykulacyjnych w wykonawstwie stabilizacyjnych szyn zwarciowych”. W 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku otrzymał Nagrody Indywidualne I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej. W 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. W 2016 roku ukończył zaawansowane szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Kentucky w USA pod kierunkiem Jeffreya P. Okesona, DMD. Autor oraz współautor ponad 80 artykułów naukowych oraz 40 doniesień zjazdowych. Członek rad naukowych czasopism: BMC Musculoskeletal Disorders, Journal of Clinical Medicine, Journal of Stomatology, Applied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs oraz The Open Dentistry Journal. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Właściwości innowacyjnych technologii materiałowych mających zastosowanie w rehabilitacji protetycznej zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego”. Od 2016 prowadzi autorskie kursy dla lekarzy stomatologów w zakresie zaburzeń skroniowo-żuchwowych, okluzji i systemów artykulacyjnych. W 2017 roku ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia zgodne z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD) w San Francisco, USA oraz zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W 2018 roku odbył staże w Zakładzie Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu w Tel Awiwie (Izrael) oraz w Klinice Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu Kentucky (USA). W 2019 roku uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2020 roku stanowisko profesora. Klinicznie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu ustno-twarzowego oraz stomatologicznej medycynie snu i kompleksowych protetycznych rekonstrukcjach uzębienia. Jest członkiem następujących międzynarodowych towarzystw naukowych: International Association for Dental Research, European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction oraz International College of Dentists. Jest jednym z odkrywców genetycznego podłoża bruksizmu i bezdechu sennego. W 2020 roku badanie to zostało opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports, należącym do Grupy Wydawniczej Nature (link do artykułu: https://www.nature.com/articles/s41598-020-64615-y). Jest również jednym z odkrywców związków bruksizmu sennego z ogólnoustrojowym stanem zapalnym, sennością, stresem oraz zaburzeniami hormonalnymi, które zostały opisany w czasopiśmie Nature and Science of Sleep (link do artykułu: https://www.dovepress.com/determination-of-inflammatory-markers-hormonal-disturbances-and-sleepi-peer-reviewed-article-NSS). To odkrycie zostało zauważone w 2021 roku przez jeden z największych na świecie portali internetowych poświęconych medycynie czyli MEDPAGE TODAY, który opublikował artykuł dotyczący tego badania (link do artykułu: https://www.medpagetoday.com/resource-centers/excessive-sleepiness-and-associated-risks-with-obstructive-sleep-apnea/new-sleep-related-risk-factor-cvd/3123) Zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie Supertalenty w Medycynie 2021 organizowanym przez redakcję czasopisma Puls Medycyny. Postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dzięki czemu został on jednym z najmłodszych profesorów tytularnych w historii polskiej medycyny.


Lista artykułów naukowych autorstwa prof. dr hab. n. med. Mieszka Więckiewicza

Lek. dent. Katarzyna Służalec-Więckiewicz

Ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w 2009 roku. Od 2011 prowadzi praktykę dentystyczną specjalizującą się w stomatologii odtwórczej i estetycznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej oraz endodoncji. Jest współautorką 4 artykułów naukowych i doniesienia zjazdowego. W 2017 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 2019 roku ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie leczenia zaburzeń czynnościowych w obszarze czaszkowo-twarzowym metodą CRAFTA (Cranial Facial Therapy Academy). Następnie w 2021 roku ukończyła roczne studia podyplomowe "Zarządzanie i prawo w stomatologii" organizowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Medical Maestro Academy. Aktualnie pogłębia swoją wiedzę w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia oraz bruksizmu.

TEAM

TEAM

Prof. Mieszko Wieckiewicz, DMD, MSc, PhD

Mieszko Wieckiewicz, DMD, MSc, PhD, graduated from the Wroclaw Medical University in 2009. Since 2010, he has been employed at the Wroclaw Medical University, and has been a visiting lecturer at the Department of Prosthetic Dentistry at the Technical University in Dresden since 2012. His scientific work involves the study on etiology, diagnosis, and treatment of temporomandibular disorders, dental sleep medicine and modern materials used in dentistry. He is a three-time laureate of various scholarship programs that enabled him to conduct research projects in Germany. Practical postgraduate training in the area of articulation, occlusion, and occlusal splints was held at reputable centers in Austria and Germany. In 2013, he defended his doctoral thesis entitled, “An application of light-cured resin and selected articulation systems in the manufacturing of stabilization occlusal splints.” In 2014, 2015, 2017, 2018 and 2019, he was awarded the Individual Awards of the Rector of the Wroclaw Medical University for his important and creative achievements in scientific work. In 2015, he achieved the title of a specialist in prosthodontics. In 2016, he completed an advanced training in the scope of diagnostics and treatment of temporomandibular disorders and orofacial pain at the University of Kentucky in the USA under the direction of Jeffrey P. Okeson, DMD. He is the author and coauthor of more than 70 scientific articles and 40 conference presentations. He is also a member of the scientific board of the following journals: Journal of Clinical Medicine, Journal of Stomatology, Applied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs and The Open Dentistry Journal. In 2016, he received the degree of habilitated doctor in medicine on the basis of the scientific achievement entitled, “Properties of innovative material technologies applied in prosthetic rehabilitation of temporomandibular disorders.” Since 2016, he has conducted courses for dentists in the field of occlusion, temporomandibular disorders and bruxism management. In 2017, he completed professional training in the diagnosis of temporomandibular disorders according to the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) in San Francisco, USA and won Polish Minister of Science and Higher Education scholarship for outstanding young scientists. In 2018 he took internships at the Clinic of Orofacial Pain at the University of Tel Aviv (Israel) and at the Clinic of Orofacial Pain at the University of Kentucky (USA). In 2019 he was appointed as associate professor and in 2020 as full professor. Clinically, he is specialized in the diagnosis and management of temporomandibular disorders, orofacial pain, dental sleep medicine and comprehensive prosthetic reconstructions of the dentition. He is a member of the following international scientific associations: the International Association for Dental Research, the European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction and the International College of Dentists. He is one of the discoverers of the genetic basis of sleep bruxism and sleep apnea. In 2020, this study was published in the journal Scientific Reports, part of the Nature Publishing Group (link to the article: https://www.nature.com/articles/s41598-020-64615-y). He is also one of the inventors of the association between sleep bruxism and systemic inflammation, sleepiness, stress and hormonal disturbances, which have been described in the journal Nature and Science of Sleep (link to the article: https://www.dovepress.com/determination-of-inflammatory-markers-hormonal-disturbances-and-sleepi-peer-reviewed-article-NSS). This discovery was noticed in 2021 by one of the world's largest internet portals dedicated to medicine, MEDPAGE TODAY, which published an article about this study (link to the article: https://www.medpagetoday.com/resource-centers/excessive-sleepiness-and-associated-risks-with-obstructive-sleep-apnea/new-sleep-related-risk-factor-cvd/3123). By decision of 10 March 2020, the President of the Republic of Poland gave him the title of professor of medical sciences and health sciences, thanks to which he became one of the youngest titular professors in the history of Polish medicine.


The list of scientific publications of Mieszko Wieckiewicz, DMD, MSc, PhD

Katarzyna Sluzalec-Wieckiewicz, DMD

She graduated from the Wroclaw Medical University in 2009. Since 2011, she has been running her dental practice, and specializing in restorative and aesthetic dentistry. She has completed numerous courses and trainings in endodontics, aesthetic, restorative and operative dentistry. She is a coauthor of four scientific articles and a conference presentation. In 2017, she completed a specialization training in conservative dentistry with endodontics. In 2019, she completed specialist training in the treatment of functional disorders in the craniofacial area by the CRAFTA (Cranial Facial Therapy Academy) method. Then, in 2021, she completed one-year postgraduate studies in "Management and law in dentistry" organized by the Wroclaw Medical University, the Polish Dental Association and the Medical Maestro Academy. She is currently deepening her knowledge of the diagnosis and treatment of the temporomandibular disorders, as well as management of bruxism.

X

W trosce o zdrowie pacjentów zostały wprowadzone zwiększone wymogi sanitarne dotyczące prowadzenia leczenia w naszej praktyce (wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała, ciągła dezynfekcja powietrza w gabinecie i poczekalni, obowiązkowe fartuchy jednorazowe, przyłbice i maseczki dla całego personelu, wietrzenie pomieszczeń po każdej wizycie, zwiększona ilość procedur dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji i sterylizacji sprzętu). Na wizyty mogą się zgłaszać pacjenci nie posiadający objawów chorób zakaźnych (gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy). Prosimy o zgłaszanie się na wyznaczoną godzinę wizyty, bez osób towarzyszących. Wyjątek od tej zasady stanowią pacjenci niepełnoletni, którzy mogą się zgłaszać na wizytę z jednym opiekunem.

ANNOUNCEMENT CONCERNING INFECTIOUS DISEASES

In the interests of the patients, increased sanitary requirements have been introduced for conducting treatment in our practice (epidemiological interview, body temperature measurement, continuous air disinfection in the office and waiting room, mandatory disposable aprons, visors and masks for all staff, room ventilation after each visit, increased number of surface disinfection procedures as well as disinfection and sterilization of equipment). Patients with no signs and symptoms of infectious diseases (fever, cough, difficulty breathing, runny nose, rash, muscle aches, sore throats, other unusual symptoms) may attend the appointments. Please come the appointed time of the visit, without accompanying persons. The exception to this rule are underage patients who can make an appointment with one adult guardian.