logo
PL
EN

USŁUGI

SERVICES

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

WHAT DO WE DEAL WITH?

Specjalizujemy się w leczeniu chorób stawów skroniowo-żuchwowych, bruksizmu, zespołów bólowych głowy, kompleksowej protetyce stomatologicznej oraz ortodoncji. Szanowny Pacjencie, jeśli obserwujesz u siebie objawy takie jak: trzaski, przeskakiwania, bóle w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych oraz zawroty głowy, szumy uszne, starcie zębów i bóle mięśni narządu żucia to skontaktuj się z nami a postaramy się rozwiązać Twój problem! Oprócz wyżej wymienionych specjalności wykonujemy zabiegi z większości dziedzin stomatologii. We specialize in the management of temporomandibular disorders, bruxism, muscle contraction headache, complex prosthodontics, and orthodontics. Dear Patient, if you are experiencing symptoms such as clicking, popping, temporomandibular joint pain and dizziness, tinnitus, tooth wear, and masticatory muscles pain, please contact us and we will resolve your problem. In addition to the aforementioned specialties, we perform treatments in most areas of dentistry.

CHOROBY STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH ORAZ PATOLOGIE MIĘŚNI GŁOWY I SZYI

Pod pojęciem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, znajduje się wiele schorzeń dotyczących głowy i szyi. Do najczęściej spotykanych należą: dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, patologie mięśni narządu żucia oraz bruksizm, czyli nieświadome zaciskanie i zgrzytanie zębami. Stawy skroniowo-żuchwowe (ssż) są najlepszym przykładem wzajemnego kostnego oddziaływania synchroniczno-symetrycznego w ludzkim organiźmie. Jest to spowodowane tym, że są one połączone jedną kością (żuchwą), która porusza się za pomocą systemu mięśni i więzadeł skoordynowanych z ośrodkowym układem nerwowym. System mięśniowo-więzadłowy żuchwy łączy się z elementami strukturalnymi stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki oraz szyi. Zaburzenie tego sytemu, często doprowadza do patologicznej relacji głowy żuchwy i krążka stawowego. Skomplikowana budowa anatomiczna oraz funkcja narządu żucia warunkuje liczne symptomy zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Do najczęściej spotykanych objawów tych patologii należą:

Głównymi przyczynami dysfunkcji narządu żucia są: przewlekły stres, łagodne zaburzenia psychiczne (np. łagodne stany lękowe, nerwica, depresja), urazy, zaburzenia hormonalne, reumatyzm, wady zgryzu, przeszkody zwarciowe oraz przyczyny jatrogenne w postaci nieprawidłowo przeprowadzonego leczenia stomatologiczno-protetycznego lub ortodontycznego. Liczba chorych zgłaszających się do leczenia z powodu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego stale rośnie, co może potwierdzać związek między tymi schorzeniami a zwiększającym się tempem życia społeczeństw wysoko rozwiniętych i narażeniem pacjenta na obecność licznych sytuacji stresowych. Można również zauważyć, że obniża się wiek osób cierpiących na tego rodzaju patologie (chorują nawet dzieci), przy czym dotyczą one głównie płci żeńskiej. Należy podkreślić, że liczba mężczyzn cierpiących na zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego stale rośnie. Rehabilitacja narządu żucia zawsze musi być poprzedzona skrupulatnie przeprowadzonym wywiadem oraz specjalistycznym badaniem klinicznym. Niejednokrotnie badanie poszerza się o zdjęcia rentgenowskie oraz diagnostykę instrumentalną z wykorzystaniem artykulatorów i łuków twarzowych, które mają za zadanie zobrazować pełną sytuację okluzyjno-stawową. Leczenie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego jest interdyscyplinarne. Polega ono na połączeniu wybranych metod z różnych dziedzin medycyny i odpowiednim dobraniu ich do konkretnego przypadku. Najczęściej łączy się leczenie stomatologiczne za pomocą szyn zgryzowych (zdejmowane nakładki na zęby górne lub dolne) z technikami fizjoterapeutycznymi (wykonywanymi przez specjalistę lub przez pacjenta), czasami potrzebna jest również farmakoterapia oraz pomoc psychoterapeuty. Jeśli przyczynami choroby są wady zgryzu, przeszkody zwarciowe lub nieprawidłowo wykonane leczenie stomatologiczne po leczeniu objawowym, niezbędna jest terapia protetyczna lub protetyczno-ortodontyczna w celu zachowania uzyskanego rezultatu leczniczego. U niewielkiej grupy pacjentów, dochodzi do nieodwracalnej degeneracji tkanek stawów skroniowo-żuchwowych. W takich przypadkach leczenie za pomocą szyn okluzyjnych i fizjoterapii jest nieskuteczne. Należy podkreślić, że rozwój tych patologii jest najczęściej wieloletni, dlatego terapia ta niejednokrotnie jest długa i wymaga cierpliwości oraz dużego zaangażowania ze strony pacjenta.

Tekst został przygotowany w oparciu o publikacje naukowe prof. dr hab. n. med. Mieszka Więckiewicza.
Lista artykułów naukowych autorstwa prof. dr hab. n. med. Mieszka Więckiewicza

TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS AND HEAD AND NECK MUSCLES PATHOLOGIES

Temporomandibular disorders include a number of disease entities. The most common disorders are temporomandibular joints dysfunction, masticatory muscles pathology, and bruxism, that is, unconscious teeth grinding and clenching. The temporomandibular joints are the best example of the mutual oscillatory synchronous–symmetrical interaction in humans. This is due to the fact that they are joined by one bone (mandible) that moves with the system of muscles and ligaments coordinated with the central nervous system. The musculoskeletal system of the mandible joins the structural elements of the temporomandibular joints, skull, and neck. Disorders of this system often lead to a pathological relationship among the mandible, head, and the articular disc. Complicated anatomy and the function of the masticatory system condition numerous symptoms of temporomandibular disorders. The most common symptoms of these pathologies are as follows:

The main causes of the temporomandibular disorders include chronic stress; mild mental disorders (e.g., anxiety, neurosis, depression); traumas; hormonal disorders; rheumatism; malocclusions; and iatrogenic causes in the form of improper dental treatment. The number of patients reporting for treatment due to temporomandibular disordes is steadily increasing, which confirms the relationship between these conditions and an increasing pace of life of highly developed societies and the exposure of the patients to numerous stressful situations. It can also be seen that the age of the people suffering from such pathologies is subject to a decrease (even concerning the children), and the majority concerns females. It should be emphasized that the number of men suffering from temporomandibular disorders constantly growing. Rehabilitation of the stomatognathic system must always be preceded by accurate interview and professional clinical examination. The examination is often extended with X-rays and instrumental diagnostics using articulator and face-bow aimed to illustrate the joints-occlusion situation. The treatment of such disorders is an interdisciplinary problem. It consists of a combination of selected methods from different fields of medicine and their suitable prescription matching to a specific case. Dental treatment with the use of occlusal splints (special devices on upper and/or lower teeth) is most often combined with physiotherapeutic techniques (performed by a specialist or by the patient), and sometimes also with pharmacotherapy and psychotherapist’s assistance. If the causes of the disease are malocclusion or improper dental treatment after symptomatic treatment, prosthetic or prosthetic and orthodontic therapy is necessary to maintain the obtained therapeutic result. In a small group of patients, there is an irreversible degeneration of the temporomandibular joint tissues. Occlusion therapy and physiotherapy are ineffective in such cases. It should be emphasized that the development of these pathologies most often lasts many years; thus, this therapy usually takes a long time and requires patience and an appreciable commitment from the patient.

The text was prepared based on scientific publications of Mieszko Wieckiewicz, DMD, MSc, PhD.
List of scientific publications of Mieszko Wieckiewicz, DMD, MSc, PhD.

Korona protetyczna metalowo-ceramiczna na zębie naturalnym Korona protetyczna metalowo-ceramiczna na implancie Korona protetyczna pełnoceramiczna na implancie Przykręcana korona protetyczna na implancie Onlaye kompozytowo-ceramiczne Łuk twarzowy i artykulator Artykulator